Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Władze Miasta

Rada Miejska

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Wnioski i formularze

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Oferty inwestycyjne

Ochrona Środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Miasta Kamiennej Góry

Dostęp do informacji publicznej

Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015 »

Rejestry

2014 - Sprzedaż nieruchomości »

Wybory

Sprzedaż nieruchomości 2014

walidacja css walidacja html

Gospodarka odpadami: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W dniu 1 stycznia 2012 r.weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach , których przedsiębiorca zamierzający na terenie miasta Kamiennej Góry prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiazany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kamiennej Góry. Wpis do rejestru oraz zmiana wpisu w rejestrze dokonywana jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wniosek o wpis do rejstru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. numer identyfikacji podatkowej NIP;

 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897. Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miasta w Kamiennej Górze nr konta: 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto oświadczenie powinno zawierać:

  a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

  b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia

  c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji


Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miasta w Kamiennej Górze nr konta : 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001 lub bezpośrednio w kasie tut. Urzędu.

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze i potwierdzony nadaniem numeru rejestrowego.

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejstru w drodze decyzji w przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objetej wpisem;

 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przczyn,o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzajacych złożenie wniosku.


Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (1 stycznia 2012 r.) omawianej ustawy posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kamiennej Góry mogą wykonywć działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalnosci regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r.( art. 14 ust 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2011 r. Nr 152,poz.897).Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitranego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiazany do:

 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.


Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na stację zlewną, działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), nadal wymagają uzyskania zezwolenia.Wzór wniosków oraz oświadczenia dostępny jest w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. Nr 305 II piętro oraz do pobrania w formie elektronicznej.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku
Wzór wniosku o zmianie
Oświadczenie
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz